Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Μόλις κυκλοφόρησε!


Μόλις κυκλοφόρησε!


Κυκλοφορεί ήδη στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις "Ινφογνώμων"

το βιβλίο του Δημήτρη Ε. Ευαγγελίδη:

"ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - Εθνολογία, Αρχαιολογία, Ιστορία"

σελίδες 150 με 10 έγχρωμους χάρτες 

τιμή 14 Ευρώ


ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Ὁ Δημήτρης Εὐαγγελίδης, γνωστός ἀπό τά ἐξαιρετικά εθνολογικά λεξικά του («Λεξικό τῶν ἀρχαίων ἑλληνικῶν και περιελλαδικῶν φύλων» και «Λεξικό τῶν λαῶν τοῦ ἀρχαίου κόσμου»), ἐπανέρχεται μέ ἕνα νέο ἔργο, τό ὁποῖο πραγματεύεται τήν ἱστορία τῆς ἀρχαίας Μακεδονίας, τήν ἐθνολογία καί τήν ἀρχαιολογία της. Ὅπως ὁ ἴδιος καθιστά ἐξ ἀρχῆς σαφές, σκοπός τῆς συγγραφῆς τοῦ ἔργου εἶναι νά ἀπευθυνθεῖ στό εὐρύ κοινό. Δέν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι, παρά τήν δημοσιότητα τήν ὁποία ἔχουν λάβει, ἐδῶ καί πολλά χρόνια, μετά τήν ἀνακίνηση τοῦ σκοπιανοῦ προβλήματος, ἄν ὄχι ἤδη μετά τήν ἀνακάλυψη τῶν βασιλικῶν τάφων τῆς Βεργίνας, τά θέματα τά ὁποῖα ἀφοροῦν τήν Μακεδονία, ἡ πραγματική ἱστορική γνώση καί ἐνημέρωση τῶν Ἑλλήνων γιά τήν ἱστορία τῆς περιοχῆς, δέν εἶναι καθόλου ἱκανοποιητική.

Ὁ σ., μέ βάση μία καλά ἐπιλεγμένη βιβλιογραφία, ἀλλά καί ἀντλώντας ἀπευθείας ἀπό πηγές, ἀφηγεῖται τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας διά μέσου τῆς ἱστορίας τῶν φύλων πού κατοικοῦσαν σ’ αὐτήν. Αὐτό ἴσως στερεῖ ἀπό τήν ἀφήγηση τήν σύγχρονία, τήν καθιστά ὅμως περισσότερο εὔληπτη ἀπό τόν ἀναγνώστη, ἐνῶ παράλληλα τήν συνδέει καλύτερα μέ τίς διάφορες ἐπιμέρους περιοχές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν ὑποδιαιρέσεις της. Ἀντιλαμβάνεται ἔτσι ὁ ἀναγνώστης μέ ἐνάργεια τόν ἱστορικό πλοῦτο ὁ ὁποῖος ἀνεφάνη ἐπί τῆς μακεδονικῆς γῆς, τήν ὁποία πολλοί λαοί, πολυάριθμοι καί πολεμικοί, διεκδίκησαν κατά τό παρελθόν. Ἵδρυσαν ἡγεμονίες σ’ αὐτήν, ἄφησαν τά ἴχνη τους στήν τοπωνυμία τῶν διαφόρων περιοχῶν, καθώς καί κάποια ἀρχαιολογικά εὐρήματα.

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ Μακεδονία ἄργησε νά περάσει στόν πολιτισμό τῶν γραπτῶν κειμένων, ὅπως ἄλλωστε καί ἡ ἵδρυση πόλεων δέν ὁδήγησε στήν δημιουργία πόλεων–κρατῶν. Τά παραπάνω συνέτειναν ὥστε νά παραμείνει αὐτή περισσότερο πιστή σέ μία ἀρχαϊκότερη πολιτιστική παράδοση καί, παράλληλα μέ αὐτό, νά κρατηθεῖ ἡ πολιτική της ὀργάνωση στό ἐπίπεδο τοῦ φυλετικοῦ βασιλείου. Τό τελευταῖο ὅμως ἔδωσε στήν Μακεδονία τήν δυνατότητα νά διατηρήσει τήν ἑνότητά της καί βέβαια νά ἀναχθεῖ στό ἐπίπεδο τῆς παγκόσμιας δύναμης, δίνοντας τεράστια ὤθηση στίς ἱστορικές ἐξελίξεις τῆς περιοχῆς καί στόν Ἑλληνισμό τήν δυνατότητα νά ἀκτινοβολήσει σέ τεράστια ἔκταση.

Τίς ἐξελίξεις αὐτές περιγράφει, μέ ρέοντα καί συνεκτικό λόγο ὁ σ., ἡ διήγηση τοῦ ὁποίου φθάνει ἕως τόν 2ο π. Χ. αἰώνα, ἀποτελώντας ἕνα εὐχάριστο ἀλλά καί χρήσιμο ἀνάγνωσμα γιά ὅσους ἐπιθυμοῦν νά ἐμβαθύνουν τίς ἱστορικές γνώσεις τους γιά τήν περιοχή μας. Ὡς ἐκ τούτου, μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ὁ σ., ὁ ὁποῖος ἀπέβλεψε μέ τό παρόν βιβλίο του νά ἀναπληρώσει τό κενό στήν γνώση τοῦ εὐρέως κοινοῦ γιά τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας, ἐπέτυχε χωρίς ἀμφιβολία τούς στόχους του σέ ἀπολύτως ἱκανοποιητικό ἐπίπεδο.


Κωνσταντίνος Π. Χρήστου, Ιστορικός

Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης