Δεν έχεις, Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, ραγιάδες έχεις, μάννα γη, σκυφτούς για το χαράτσι, κούφιοι και οκνοί καταφρονούν τη θεία τραχιά σου γλώσσα, των Ευρωπαίων περίγελα και των αρχαίων παλιάτσοι…
(Κωστής Παλαμάς)

Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ


ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ 
ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΩΝ

Κωνσταντῖνος Χολέβας- Πολιτικός Ἐπιστήμων

Μία ἀπό τίς σημαντικές ἐπετείους τοῦ ἔτους πού διανύουμε εἶναι ἡ συμπλήρωση ἑκατό ἀκριβῶς ἐτῶν ἀπό τόν Αὐτονομιακό Ἀγῶνα τῶν ἀδελφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν (Φεβρουάριος-Μάϊος 1914). Τιμῶντας τή μνήμη τῶν κληρικῶν καί λαϊκῶν πού ἀγωνίσθηκαν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας τῆς πανάρχαιας αὐτῆς ἑλληνικῆς πατρίδος καί ἀντλῶντας διδάγματα γιά τό παρόν καί τό μέλλον, ὑπενθυμίζουμε τά κυριώτερα γεγονότα:

Α) Ἡ δημιουργία τοῦ ἀλβανικοῦ κράτους. Κατά τήν βυζαντινή περίοδο δέν ἀναφέρεται λαός Ἀλβανῶν στά Βαλκάνια, ἀλλά μόνον στόν Καύκασο. Ὁ Γεώργιος Καστριώτης ἤ Σκεντέρμπεης, πού τιμᾶται σήμερα ὡς ἐθνικός ἥρωας τῶν Ἀλβανῶν, ὀνόμαζε τόν ἑαυτό του Ἠπειρώτη καί ἀγωνίσθηκε τόν ΙΕ΄ αἰῶνα κατά τῶν Τούρκων. Ἐπί τουρκοκρατίας στήν ἑνιαία Ἤπειρο κατοικοῦσαν κατά πλειοψηφία Ὀρθόδοξοι Ἔλληνες. Ἡ Χειμάρρα καί τό Σοῦλι γέννησαν γενναίους ἀγωνιστές, ἀλλά καί τό πνευματικό ἔργο τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ στίς ψυχές τῶν Ἠπειρωτῶν βρῆκε λίαν γόνιμο ἔδαφος. Ἄλλωστε ὁ Ἅγιος μαρτύρησε στό Κολικόντασι τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπου ἀπαγχονίσθηκε στίς 24 Αὐγούστου 1779 μέ ἐντολή τοῦ Κούρτ Πασᾶ. Ἡ πρώτη ἔκφραση ἀλβανικῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως ἐκδηλώθηκε τό 1878 στήν Πριζρένη τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Μέχρι τότε οἱ Μουσουλμάνοι τῆς σημερινῆς Ἀλβανίας ἔνιωθαν Τοῦρκοι , ἐξ οὗ καί ὁ ὅρος Τουρκαλβανοί.
Μέ τόν Α΄ Βαλκανικό Πόλεμο τοῦ 1912-1913 ὁ Ἑλληνικός Στρατός ἀπελευθέρωσε ὅλη τήν Ἑνιαία Ἤπειρο. Χειμάρρα, Ἀργυρόκαστρο, Κορυτςᾶ, Ἱωάννινα, Πρέβεζα καί τόσα ἄλλα ἱστορικά μέρη ὑποδέχθηκαν μέ πανηγυρισμούς τόν Ἀρχιστράτηγο Διάδοχο Κωνσταντῖνο καί τούς στρατιῶτες μας. Μάλιστα στό Ἀργυρόκαστρο ὁ Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πυώ ἐντόπισε καί κατέγραψε για τήν γαλλική ἐφημερίδα ΧΡΟΝΟΣ καί μία μορφή κρυφοῦ σχολειοῦ. Τά Ἑλληνόπουλα  παραδέχθηκαν ὅτι στό ἐπίσημο σχολεῖο μάθαιναν μόνον τήν ὕλη πού ἐπέβαλαν οἱ Τοῦρκοι, ἀλλά παραλλήλως ὑπῆρχαν κρυφά μαθήματα ἑλληνικῆς Ἱστορίας!
Δύο ἀπό τίς Μεγάλες Δυνάμεις τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἡ Ἰταλία καί ἡ Αὐστρουγγαρία, ἤθελαν νά κατασκευάσουν ἕνα κρατίδιο-δορυφόρο γιά νά ἐλέγχουν τήν εἴσοδο τῆς Ἀδριατικῆς θαλάσσης. Ἔτσι μάζεψαν διάφορες ἀλβανικές φυλές καί τούς ὑποσχέθηκαν κράτος. Γιά νά ἔχει ἐπαρκές ἔδαφος ἡ νέα καί τεχνητή Ἀλβανία οἱ Δυνάμεις ζήτησαν ἀπό τόν Ἐλ. Βενιζέλο νά ἀποσύρει τόν Ἑλληνικό Στρατό ἀπό τό βόρειο τμῆμα τῆς Ἡπείρου, ὥστε νά τό παραχωρήσει η διεθνής διπλωματία στήν Ἀλβανία. Ὁ Πρωθυπουργός Βενιζέλος πιέσθηκε πανταχόθεν μέ τό δίλημμα: Ἤ τήν Β. Ἤπειρο ἤ τήν Χίο καί Μυτιλήνη. Γιά νά μήν χάσει τά δύο μεγάλα νησιά τοῦ Αἱγαίου, πού μόλις εἶχαν ἐλευθερωθεῖ, ἡ Ἑλλάς ἀναγκάσθηκε νά ἀποσύρει τόν Στρατό της ἀπό τά βόρεια ἐδάφη τοῦ ἱστορικῶς καί πολιτιστικῶς ἑνιαίου Ἠπειρωτικοῦ χώρου. Ἔτσι διχοτομήθηκε ἡ Ἤπειρος καί δημιουργήθηκε ὁ ὅρος «Βορειοηπειρωτικό ζήτημα». Ἔκτοτε οἱ Βορειοηπειρῶτες τυραννήθηκαν, ἀλλά καί ἀγωνίσθηκαν γιά νά διατηρήσουν τήν Ἑλληνική γλῶσσα, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί τήν ἐθνική τους ταυτότητα. Ἀκόμη ταλαιπωροῦνται!
Στίς 17.12.1913 ὑπεγράφη τό Πρωτόκολλο τῆς Φλωρεντίας, μέ τό ὁποῖο ὁρίζονται τά σύνορα Ἑλλάδος καί Ἀλβανίας ὅπως περίπου εἶναι σήμερα. Ἕξι Μεγάλες Δυνάμεις ἀπομακρύνουν βιαίως τήν κόρη ἀπό τήν φυσική της μητέρα, τήν Βόρειο Ἤπειρο ἀπό τήν Ἑλλάδα, καί τήν χαρίζουν σέ ἕνα συνονθύλευμα φυλῶν πού κέρδισε κράτος χωρίς νά ἀγωνισθεῖ. Πολλοί ἀπό τούς Μουσουλμάνους Ἀλβανούς ἀντέδρασαν στήν ἰδέα ἀλβανικοῦ κράτους καί τό 1914 ὀργάνωσαν κίνημα στό Δυρράχιο ζητῶντας νά ἐπανέλθουν ὑπό τόν τουρκικό ζυγό. Γιά τή τύχη τῶν Βορειοηπειρωτῶν ὁ Γάλλος δημοσιογράφος καί πολιτικός Ζώρζ Κλεμανσώ ἔγραψε στήν ἐφημερίδα του:  «Ἰδού 350.000 ἀληθινοί Ἕλληνες διανεμόμενοι εἰς χωρία, τά ὀνόματα καί μόνον τῶν ὁποίων δηλοῦν τήν ἑλληνική καταγωγήν....  Καί ξαφνικά, χωρίς καμμίαν προπαρασκευήν, χωρίς νά λάβουν διά τούς δυστυχεῖς αὐτούς πληθυσμούς καμμίαν ἐγγύησιν... καληνύχτα σας, ἀγαπητοί συμπατριῶται καί καλήν τύχην μέ τούς ληστάς Ἀλβανούς»!

Β) Ὁ Αὐτονομιακός Ἀγώνας. Οἱ Βορειοηπειρῶτες δέν κάθησαν μέ σταυρωμένα χέρια. Παρά τήν οὐδετερότητα τῶν Ἀθηνῶν μόνοι τους ἀπεφάσισαν νά ξεκινήσουν ἔνοπλο ἀγῶνα γιά να κερδίσουν ὅ,τι περισσότερο μποροῦσαν ἐντός Ἀλβανίας. Μέ ἡγέτες τόν Μητροπολίτη Βελλᾶς καί Κονίτσης Σπυρίδωνα Βλάχο, μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, καί τόν Γεώργιο Χρηστάκη Ζωγράφο, ἀνακοινώνουν στίς 13.2.1914 στό Ἀργυρόκαστρο τήν ἀπόφασή τους. Στίς 28 Φεβρουαρίου ἀνακηρύσσουν τήν Αὐτόνομη Δημοκρατία τῆς Βορείου Ἠπείρου. Πρωθυπουργός ἀνέλαβε ὁ Ζωγράφος καί Ὑπουργοί ἐπιφανεῖς κληρικοί καί λαϊκοί. Σημαία τους ἦταν ἡ γαλανόλευκη Ἑλληνική πολεμική με τόν δικέφαλο ἀετό στό κέντρο τοῦ λευκοῦ σταυροῦ καί κάτω ὑπῆρχαν τά ἀρχικά Α.Η., δηλαδή  Αὐτόνομος Ἤπειρος.
Ὁ άγώνας διεξήχθη μέ παλλαϊκή συμετοχή καί μέ μεγάλη ἐπιτυχία. Οἱ Ἀλβανοί καί οἱ προστάτες τους Ἰταλοί αἰφνιδιάσθηκαν καί τελικά τό νεότευκτο ἀλβανικό κράτος ὑοποχρεώθηκε νά ἀναγνωρίσει ἐπισήμως τήν Αὐτονομία τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. Μεταξύ τῶν ἡρωικῶς πεσόντων καταγράφεται καί ὁ διάκονος Βασίλειος Γκιώνης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κορυτσᾶς.
Στίς 17 Μαΐου 1914 στήν Κέρκυρα ὑπεγράφη Πρωτόκολλο μεταξύ Ἀλβανίας καί Βορειοηπειρωτικῆς Κυβερνήσεως  χωρίς τήν συμμετοχή τῆς Ἑλλάδος, ἀλλά μέ τήν ὑπογραφή τῶν προτεκτόρων (προστατῶν) τῆς Ἀλβανίας, δηλ. τῆς Ἰταλίας καί τῆς Αὐστρουγγαρίας, καθώς καί τεσσάρων ἄλλων Μεγάλων Δυνάμεων. Τό Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας προέβλεπε ὅτι:
1)      Ἡ Βόρειος Ἤπειρος (νομοί Ἀργυροκάστρου καί Κορυτσᾶς) εἶναι αὐτόνομη.
2)      Ἀναγνωρίζει τόν Βασιλέα τῆς Ἀλβανίας Γουλιέλμο Βήδ ὡς νόμιμο Βασιλέα της.
3)      Ἀποστέλλει βουλευτές στό ἀλβανικό κοινοβούλιο.
4)      Ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς Β. Ἠπείρου εἶναι ἡ ἑλληνική.
5)      Ὑποχρεωτικῶς ἡ γλῶσσα τῶν σχολείων εἶναι ἡ ἑλληνική διδασκομένης καί τῆς ἀλβανικῆς προαιρετικῶς.
6)      Οἱ Ἠπειρῶτες ἔχουν δικαίωμα νά διατηροῦν δική τους στρατιωτική δύναμη μέ δικούς τους ἀξιωματικούς, τήν ὁποία ἡ άλβανική κυβέρνηση δέν μπορεῖ νά χρησιμοποιήσει ἔξω ἀπό τά σύνορα τῆς Β. Ἠπείρου.
Ὅλα αὐτά τά δικαιώματα καταπατήθηκαν ἀπό τίς ἀλβανικές κυβερνήσεις εἴτε τῆς βασιλικῆς περιόδου, εἴτε τῆς κομμουνιστικῆς- ἀθεϊστικῆς δικτατορίας (μετά τό 1946), εἴτε τῆς σύγχρονης «δημοκρατικῆς» περιόδου (μετά τό 1990).

Γ) Ἡ συμμετοχή τῆς νεολαίας. Ὁ διακεκριμένος μελετητής τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ἱστορίας Ἀπόστολοος Παπαθεοδώρου, τ. Γενικός Ἐπιθεωρητής Μέσης Ἐκπαιδεύσεως, βρῆκε πολλά και συγκινητικά στοιχεῖα γιά τή συμμετοχή ἐθελοντῶν, κυρίως νέων στόν ἀγῶνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Στή Β. Ἤπειρο δημιουργήθηκαν Ἱεροί Λόχοι φοιτητῶν καί ἄλλων νέων, ὅπως ἐπίσης καί στά Ἰωάνιννα τῆς Νοτίου Ἠπείρου. Στήν Ἀθήνα οἱ Ἠπειρῶτες φοιτητές ἄνοιξαν γραφεῖα ἐπί τῆς ὁδοῦ Ἀκαδημίας 63 καί καλοῦσαν τούς νέους νά ἐγγραφοῦν σέ λόχους ἐθελοντῶν. Πολλοί Κύπριοι φοιτητές συμμετεῖχαν στόν Ἀγῶνα, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου (ὑπό Βρετανικό ζυγό) συγκέντρωσε χρήματα ὑπέρ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Βορρᾶ. Ἀξίζει νά ἀναφερθεῖ καί ἡ παρουσία Σέρβων φοιτητῶν ἀπό τό Πανεπιστήμιο τοῦ Βελιγραδίου στό πλευρό τῶν Αὐτονομιστῶν Ἠπειρωτῶν.
Ἦταν ἕνας ὑπέροχος ἀγώνας, τόν ὁποῖο σήμερα οἱ νέοι μας δυστυχῶς ἀγνοοῦν. Ἔνας ἀγώνας γιά τήν Ὁρθοδοξία καί τόν Ἑλληνισμό, γιά τήν Ἐλευθερία καί τήν Ἀξιοπρέπεια. Ἕνας ἀγώνας, ὁ ὁποῖος ἀκόμη περιμένει τήν δικαίωσή του.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ἀχιλλέως Λαζάρου: Ἑλληνισμός και Λαοί Νοτιοανατολικῆς Εὐρώπης, τόμος Γ΄, Ἀθήνα 2010

Ἀποστόλου Παπαθεοδώρου: Ἡ συμβολή τῆς σπουδαζούσης νεολαίας κατά τόν Αὐτονομιακόν Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου 1914, Ἰωάννινα 1985, ἐκδόσεις ΣΦΕΒΑ

Κ.Χ. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014


4 σχόλια:

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΑΧΡΩΜΗ και ΑΟΣΜΗ πολιτικά, με μόνη επιδίωξη ,την προσφορά στον αγώνα για τα δίκαια της Βορείου Ηπείρου

Γ΄Σεπτεμβρίου 13, 5ος Όροφος, 104 32 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 2103815376 -- Fax: 2103832341 email: perdikis.dim@cyta.gr & arvan@hol.gr


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014


ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – 67

Ανακήρυξή της Αυτονομίας, εκατό χρόνια πέρασαν

Συμπληρώθηκαν 100 χρόνια από την ανακήρυξη της Αυτονόμου Πολιτείας της Βορείου Ηπείρου. Αρκετές εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στον ΒΗπειρωτικό αγώνα έλαβαν χώρα. Στις 9 Φεβρουαρίου στο Δημοτικό Θέατρο Ηλιούπολης πραγματοποιήθηκε από τον Λαογραφικό Σύλλογο Χάονες μία πανέμορφη μουσικοχορευτική εκδήλωση. Ο Σύλλογος Βορειοηπειρωτών, η Νεολαία Βορειοηπειρωτών και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ηπειρωτών από κοινού οργάνωσαν ένα εορταστικό διήμερο στις 15 & 16 Φεβρουαρίου. Στο Πολεμικό Μουσείο το Σάββατο 15/2
προβολή της ταινίας «Ένας αιώνας αγώνες του Ελληνισμού της Βορείου Ηπείρου» και στην συνέχεια θεατρική και μουσική παράσταση «Επιστροφή στις ρίζες μας» από τον λαογραφικό σύλλογο «Χάονες». Την Κυριακή 17/2 Πανηγυρική δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Στην συνέχεια πορεία και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου. Επίσης ημερίδα στο Πολεμικό Μουσείο με διαπρεπείς ομιλητές και τέλος δεξίωση και μετά θάνατο βράβευση Βορειοηπειρωτών αγωνιστών. Στην Θεσσαλονίκη στις 12/2 το Σωματείο Φίλων του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα πραγματοποίησε ομιλία στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Στις 16/2 Δοξολογία στον Ι.Ν. Νέας Παναγιάς και στην συνέχεια ομιλία στην αίθουσα της Ηπειρωτικής Εστίας (Σ.Φ.Ε.Β.Α.). Ακόμα στις 19/2 πραγματοποιήθηκε ομιλία στον Πολυχώρο των Δεσμών Ελλήνων του Φιλόθεου Κεμεντσετζίδη. Στην Αθήνα στις 24/2 στην αίθουσα «Γεώργιος Γρίβας Διγενής» Πανεπιστημίου 64 πραγματοποιήθηκε ομιλία του Δημήτρη Περδίκη με θέμα «Βόρειος Ήπειρος : 100 χρόνια μετά την Αυτονομία, τι;». Στο χωριό Κρανιά της Βορείου Ηπείρου στις 16/2 πραγματοποιήθηκε εορτασμός που περιλάμβανε Μνημόσυνο, ομιλία και κατάθεση στεφάνων.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Η πίτα του Ηπειρώτη και ο εορτασμός των 100 ετών της Αυτονομίας

«Η πίτα του Ηπειρώτη» οργανώνεται κάθε χρόνο από την Πανηπειρωτική Ομοσπονδία Ελλάδος στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Φέτος λοιπόν η Πανηπειρωτική οργάνωσε την εκδήλωση αυτή στις 16 Φεβρουαρίου, ημέρα του κύριου εορτασμού της Αυτονομίας. Ζητήθηκε από την Πανηπειρωτική η αλλαγή της ημερομηνίας για να μην συμπέσει με την Αυτονομία. Όμως δήλωσε πως η κράτηση έχει γίνει και πως αλλαγή της ημερομηνίας δεν μπορεί να γίνει. Νέα πρόταση: Ο εορτασμός της Πίτας του Ηπειρώτη να είναι αφιερωμένος φέτος στην 100ρίδα της Αυτονομίας. Και αυτή η πρόταση επίσης απορρίφθηκε, το πρόγραμμα δεν μπορεί να αλλάξει, δηλώθηκε. Για κάποιους δεν έμενε παρά ο ακτιβισμός. Έτσι λοιπόν την δεδομένη στιγμή το χορευτικό συγκρότημα της Δρόπολης που ήταν στο στάδιο για να χορέψει, ξεδίπλωσε μία τεράστια σημαία της Βορείου Ηπείρου, την οποία κρατώντας την όλοι οι χορευτές τεντωμένη την επεδείκνυαν στους θεατές. Ταυτόχρονα κάποιοι άλλοι ξεδίπλωναν ένα τεράστιο σχετικό πανώ. Κύριοι της Πανηπειρωτικής, η Ήπειρος είναι μία και ενιαία και οι Βορειοηπειρώτες ζητούσαν απλά το αυτονόητο, καταλάβατε;

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

Προκηρύξεις για την Βόρειο Ήπειρο, σύλληψη Χιμαριώτη

Γύρω στα μέσα Φεβρουαρίου προκηρύξεις μοιράστηκαν σε περιοχές της Βορείου Ηπείρου καθώς και στην Αθήνα. Περιείχαν τις φράσεις «Οι πρόγονοί μας έπραξαν το χρέος τους, εμείς σήμερα τι κάνουμε;» «Σκλάβος είναι αυτός που περιμένει να τον ελευθερώσουν άλλοι». Στην Χιμάρα η αστυνομία συνέλαβε τον Χιμαριώτη Φίλιππα Δημογιάννη επειδή μοίραζε προκηρύξεις. Τον οδήγησε στην αστυνομική διεύθυνση Αυλώνας με την κατηγορία «της διανομής εντύπων με… αντισυνταγματικό περιεχόμενο». Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

Εύγε Άδωνι Γεωργιάδη

Ένας νέος Βορειοηπειρώτης, 21 ετών, ο Θωμάς Νάτσης του Βασίλη και της Ολυμπίας από το χωριό Κουλουρίτσα της Βορείου Ηπείρου παρουσίασε ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα, μεταφέρθηκε σε ελληνικό νοσοκομείο το οποίο ζήτησε από τον ομογενή μας ένα τεράστιο ποσό για νοσήλια και για τις επεμβάσεις που ήσαν απαραίτητες, δεδομένου πως ο ομογενής είναι ανασφάλιστος και δεν διαθέτει ελληνικό βιβλιάριο υγείας. Ο ασθενής, μέλος φτωχής οικογένειας, δεν μπορούσε να πληρώσει. Τότε κάποιοι ξεκίνησαν μια απελπισμένη προσπάθεια να συγκεντρωθούν τα χρήματα με έρανο. Μόλις μας απεστάλη η σχετική ανακοίνωση του έπαρχου Λιβαδειάς Β. Ηπείρου Ηρώδη Νταλιάνη προωθήσαμε το θέμα στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη. Ο Υπουργός παρενέβει αστραπιαία και καταλυτικά, απέστειλε σχετική εντολή για αυτή και για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, έκανε δε γνωστό πως τα νοσήλια θα καταβληθούν από τα ποσά που έχουν επιστραφεί στο δημόσιο από τους ενεχόμενους στις μίζες.

ΑΡΧΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ είπε...

To αρχοντικό Σπυρομήλιου είναι ένα μνημείο του ΒΗπειρωτικού Ελληνισμού

Το αρχοντικό Σπυρομήλιου δεσπόζει στο Κάστρο της Χιμάρας από την πλευρά της Θάλασσας. Ο κληρονόμος της οικογένειας έχει εκφράσει την πρόθεσή του να το πωλήσει και ήδη κάποιοι Αλβανοί έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους. Το κτήριο αυτό είναι ένα μνημείο των αγώνων του ΒΗπειρωτικού Ελληνισμού για ελευθερία και δικαίωση. Θα πρέπει πάσει θυσία να παραμείνει σε ελληνικά χέρια. Πρέπει άμεσα η Ελληνική Πολιτεία, κάποιο ίδρυμα, κάποιος χορηγός να ενδιαφερθεί. Το τίμημα δεν είναι υψηλό. Το ιδανικό είναι η σύσταση ενός σωματείου το οποίο θα επισκευάσει το αρχοντικό και θα δημιουργήσει σε αυτό ένα μουσείο.

Κατεδαφίσεις στην περιοχή της Χιμάρας

Συνεργείο της πολεοδομίας Αυλώνας προέβη σε κατεδαφίσεις παραθαλάσσιων οικοδομών στον Περίβολο Δρυμάδων, στον Λογαρά και στην Αυλώνα. Ανάμεσα στα κατεδαφισθέντα είναι και οικοδομήματα που ήσαν εντελώς νόμιμα. Αυτό προβληματίζει για τον σκοπό των κατεδαφίσεων. Αρχικά είχε ανακοινωθεί πως οι κατεδαφίσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλη την ακτογραμμή μέχρι τα ελληνικά σύνορα, όμως σταμάτησαν απότομα, όπως ξεκίνησαν. Στην πόλη της Χιμάρας είχε σημάνει συναγερμός, με τους κατοίκους έτοιμους για δυναμική προστασία των περιουσιών τους. Ο Μπερίσα δήλωσε πως αυτά έγιναν για την εξυπηρέτηση του σοσιαλιστή διαπλεκόμενου κροίσου Κώτσου Κοκδήμα για την κατασκευή τουριστικού χωριού στον Δραλαίο. Φαίνεται πως η νέα κυβέρνηση των σοσιαλιστών ακολουθεί την παραδοσιακή αλβανική νοοτροπία, δηλαδή γκρεμίζουμε όσα ανήκουν στους πολιτικούς μας αντιπάλους για να κτίσουν εκεί οι πολιτικοί μας φίλοι.

Η συνεστίαση της κίνησής μας

Στο κέντρο Τερασίνη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 20 Ιανουαρίου μία συνεστίαση ανάμεσα σε μέλη και φίλους της κίνησής μας.

Υπεύθυνος ύλης: Το Δ.Σ. της Κίνησης για την Αναγέννηση της Βορείου Ηπείρου.